Jeugd Coördinator

 

Walter Boon  / 06-28160544
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie G-Schaatsen
Schaatsen voor gehandicapten

 

Gerard van Tol / 071-5412934
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie Kampen
Voor de jeugd worden in samenwerking met andere verenigingen diverse kampen georganiseerd.

 

Vacature

Commissie Kleding
Het verstrekken (verhuur, verkoop) van de IJVL clubkleding.
Zie ook bij Clubkleding

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie Opleidingen
Organiseert intern in de IJVL cursussen ed. voor (aankomende) trainers en voorlichtingsavonden over uiteenlopende onderwerpen.
Zie ook bij Opleidingen & Cursussen

 


Bert Breed
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie Selectie & Aanmelding
Houdt de progressie van schaatsers bij en zorgt dat ze op het juiste moment worden uitgenodigd voor de trainingen die bij hen passen. Sparring partner voor de trainingscommissie bij het samenstellen van groepen.
Doet oproepen voor wedstrijdaanmelding en verzorgt bij jonge uithofrijders en bij bijzondere wedstrijden die aanmelding zelf.

 

Frank Steenkamp 071-5315638 / 06-49844293
Marc Onnen 071-5175062 / 06-10663322
Walter Boon 06-28160544

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie Sponsoren
Onderhoudt contacten met de sponsors van de IJVL en probeert nieuwe sponsors te vinden.

Vacature

Commissie Trainingen
Deze commissie is belast met het werven en inzetten van de trainers.

 

Marco Tiller 071-8876574/ 06-83179583
Paula van Hoek 071-5150090
Vacature
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Commissie Wedstrijden
De organisatie van de clubwedstrijden in de IJshal Leiden en op de Uithof te Den Haag.

Ingrid Heijnsbroek

Pieter Scargo 071-5211427

Erik Meulmeester

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Algemene ledenvergadering (ALV) van de IJVL zal plaatsvinden op donderdag 28 november in de districtsruimte van de ijshal (achter het restaurant).
De vergadering begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur; de vergaderstukken liggen dan ter inzage. Deze kunnen ook, vanaf 21 november, worden opgevraagd bij de secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en worden dan per mail toegezonden.

We houden op 11 mei in Leiderdorp tijdens de Dooi & Lenteparty ook een korte algemene ledenvergadering, omdat we het bestuur kunnen versterken.
IJVL’er Janwim Wattel wil tot het bestuur toetreden en daarin de functie van penningmeester op zich nemen. Uiteraard kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De ALV zal op donderdag 13 december worden gehouden, dus niet zoals eerder aangekondigd op donderdag 22 november.

Voor de IJssport Vereniging Leiden is, mede gelet op de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG), het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens (*) van de leden van groot belang.

Het is onvermijdelijk dat de IJVL aan haar leden om een aantal gegevens vraagt; anders kan een sportvereniging haar werk niet goed doen. Het organiseren van trainingen en wedstrijden zou dan niet mogelijk zijn. Maar de IJVL gaat hier respectvol en dus zorgvuldig mee om.
Dat betekent dat de IJVL handelt op basis van de volgende regels:

 1. Welke gegevens
  De IJVL vraagt aan een lid (**) alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het orga­niseren van de verenigingsactiviteiten, waarvoor het lid zich heeft opgege­ven.
  Gebruik van deze gegevens voor een ander doel dan waarvoor zij zijn afgegeven is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van betrokkene(n).

 2. Beschermingsmaatregelen
  De IJVL draagt zorg voor een zorgvuldige opslag van de persoonsgegevens, zowel in digi­tale als in papieren vorm.
  Dit omvat in ieder geval de beveiliging van alle gegevensverzamelingen (bestan­den), die persoonsgegevens bevatten.

 3. Vernietiging van gegevens
  De persoonsgegevens worden op zorgvuldige wijze vernietigd, wanneer deze niet meer nodig zijn en het bewaren ervan niet (meer) is vereist op grond van wettelijke voorschriften.

 4. Beheersverantwoordelijkheid
  Het bestuur is verantwoordelijk voor de opslag, het beheer, de beveiliging en de vernieti­ging van de hier bedoelde persoonsgegevens en voor de informatie die hier­over aan de leden wordt verstrekt.
  Het bestuur houdt een register bij van de gegevensverzamelingen (bestanden) van de IJVL waarin persoonsgegevens zijn opgenomen en van de personen die toe­gang hebben tot deze bestanden. In het register wordt per bestand vermeld welke persoonsgegevens daarin zijn opgenomen.

 5. Delen van gegevens
  Binnen de vereniging worden gegevens over de leden opgeslagen in de ledenadmi­nistratie. Onderdelen van deze administratie kunnen worden gedeeld met organisa­toren van trainin­gen, wedstrijden, kampen en evenementen waarvoor betreffende leden zich hebben aan­gemeld, indien en voor zover dat voor de organisatie daar­van nodig is.
  Ook buiten de vereniging kunnen, indien nodig, gegevens van leden worden ge­deeld:
  –   met de KNSB, indien dit door deze wordt verlangd;
  –   met de verenigingen van Cluster Zuid, in geval van gemeenschappelijke trainin­gen, wedstrijden, kampen en evenementen waarvoor betreffende leden zich heb­ben aange­meld, indien en voor zover dat voor de organisatie daarvan nodig is.
  In het onder punt 4 bedoelde register wordt bijgehouden met welke personen en organisaties welke gegevens worden gedeeld en voor welk doel.

 6. Recht op inzage, correctie, verwijdering
  Elk lid kan aan het bestuur inzage vragen in zijn of haar persoonsgegevens waar­over de IJVL beschikt. Een lid kan verlangen die gegevens te corrigeren of te ver­wijderen.


(*)   Onder ‘persoonsgegevens’ wordt verstaan: de tot een natuurlijke persoon herleidbare gegevens die op die persoon betrekking hebben.
(**)  Sommige verenigingsactiviteiten worden ook opengesteld voor niet-leden. Op hun gegevens zijn deze regels uiteraard ook van toepassing.

Bestuur:

 • Voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • Leden


Kascommissie


Commissies
:

 • Jeugd Coördinator: Deze zorgt voor jeugdactiviteiten en werving van nieuwe jeugdleden
 • Commissie G-Schaatsen: Deze cie regelt de training en begeleiding van de G-schaatsers
 • Commissie Kampen: Deze cie organiseert en verzorgt de diverse kampen
 • Commissie Kleding: Regelt ver(koop) van club(wedstrijd)kleding
 • Commissie Opleidingen: Verzorgt (bij)scholing van de trainers
 • Commissie Selectie & Aanmelding: Regelt selectie voor speciale trainingen en deelname aan niet-IJVL wedstrijden
 • Commissie Sponsoren: Coordineren van sponsorwerving en relatiebeheer
 • Commissie Trainingen: Organiseert trainingen en werft trainers
 • Commissie Wedstrijden: Organiseert IJVL wedstrijden in Leiden, Haarlem en Den Haag


Trainingen
:

 • Schaatstraining geven in Leiden voor de jeugd
 • Schaatstraining geven in Leiden voor volwassenen
 • Schaatstraining geven in Leiden voor G-schaatsers
 • Schaatstraining geven op de Uithof voor de jeugd
 • Schaatstraining geven op de Uithof voor volwassenen
 • Schaatstraining geven in Haarlem voor volwassenen
 • Zomertraining geven: droogtraining voor de jeugd
 • Zomertraining geven: droogtraining voor volwassenen
 • Zomertraining geven: skeelertraining voor de jeugd
 • Zomertraining geven: skeelertraining voor volwassenen
 • Zomertraining geven: fietstraining voor de jeugd


Wedstrijden
:

 • Juryleden bij wedstrijden
 • Assisteren bij wedstrijden:
    EHBO
    Koffie rondbrengen
    Neerzetten en opruimen kussens (baanbeveiliging)
 • Database van uitslagen bijhouden


Evenementen
:

 • Assisteren bij kampen
 • Assisteren bij (jeugd)feesten


Communicatie
:

 • Verslagen maken van IJVLactiviteiten voor
    website
    facebook
    (lokale) kranten
 • Redactie website en nieuwsbrief
 • Nieuwsbrief opmaken en verzenden
 • Optreden als IJVL contactpersoon via
    info-IJVL e-mailadres
    IJVL telefoon


Administratie
:

 • Ledenadministrie
 • Aanvragen schaatsabonnementen bij ijsbanen
 • Maken inschrijfformulieren voor wedstrijden en trainingen
 • Webbeheerder voor onderhoud van website
 • Beheren e-mailadressen van de IJVL
 • Coördinatie vrijwilligersactiviteiten
 • Controle vijfrittenkaarten


Incidentele klussen
:

 • Klussen in de ijshal in september

Op maandag 11 juni houdt de IJVL een korte Algemene ledenvergadering. Op de agenda
staan slechts 2 onderwerpen:

 •  voorstel tot benoeming van een prominent schaatsend lid tot erelid van de IJVL;
 • aftreden en décharge van bestuurslid Marjolein Donkerbroek.

De vergadering vindt plaats in het restaurant van de IJshal aan de Vondellaan en begint om 20.00 uur.
Helaas zijn er dan geen horecafaciliteiten ...

De IJVL wil een vereniging zijn, waarin iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt. Een veilig sportklimaat binnen de club begint met een sportieve en respectvolle omgang met elkaar. Sportiviteit en respect verdienen dan ook een stevige plaats in de structuur van de vereniging.
De vereniging beschikt al enige jaren over een vertrouwenspersoon. Als volgende stap heeft de IJVL, in samenspraak met de andere schaatsverenigingen van Cluster Zuid, gedragsregels opgesteld die duidelijk maken waar we voor staan.
In de praktijk worden deze regels al lange tijd nageleefd, maar op 23 november 2017 zijn ze door de Algemene ledenvergadering ook formeel vastgesteld. De ALV heeft ook besloten om voortaan van alle trainers en de begeleiders van jeugdkampen een ‘verklaring omtrent het gedrag’ (VOG) te verlangen. Deze maatregel wordt zo snel mogelijk ingevoerd.
Hiermee volgt de IJVL de door het NOC*NSF gevoerde beleid, dat door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNSB, wordt onderschreven.
Lees hier de volledige versie van de gedragsregels.
De tweede pijler van de sociale veiligheid van de IJVL bestaat al geruime tijd: elk lid kan een beroep doen op de vertrouwenspersoon.

Vacatures binnen de IJVL

wie is online?

We hebben 604 gasten en geen leden online

Auteursrecht © IJssport Vereniging Leiden (IJVL)

Disclaimer